ལྷ་ས་སྐྱིད་ཆུ། གྲོང་འཁྱེར་ལྷ་སའི་རྩོམ་རིག་དུས་དེབ།

 • lha sa skyid chu / lasa he
 • [Lhasa River]
 • published since 1984
 • by the Rtsom rig sgyu rtsal lhan tshogs
 • was discontinued in the early 2000s
lha sa skyid chu 2001.1
lha sa skyid chu 2001.1
Lha sa skyid chu : table of contents
Lha sa skyid chu : table of contents of the first issue of the year 2001

ཚེས་རི། བེ་སིའི་ཆེས་ཐོག་མའི་དུས་དེབ།

 • tshes ri : be si’i ches thog ma’i dus deb
 • Start of a lunar month
 • published since 2007
Start of a lunar month, first issue of 2007
Start of a lunar month, first issue of 2007

བོད་ལྗོངས་སྲིད་གྲོས།

 • bod ljongs srid gros / xizang zhengxie
 • [Tibet Politics]
 • Lhasa, TAR
 • published by the Krung go mi dmangs chab srid gros mol tshogs ‘du bod rang skyong ljongs u yon lhan khang, perhaps since 2011

 

Bod ljongs srid gros, issue 4 of 2011
Bod ljongs srid gros, issue 4 of 2011

བོད་ལྗོངས་སློབ་གསོ།

 • bod ljongs slob gso / xizang jiaoyu
 • Tibet Education
 • Lhasa
 • published since 1984 by the TAR Department of Education
 • ISSN 1004-5899
 • CN54-1010
bod ljongs slob gso
Tibet Education (Bod ljongs slob gso) issue 3 of 2005

བོད་ལྗོངས་དངུལ་རྩ།

 • bod ljongs dngul rtsa
 • xizang jin rong 西藏金融
 • published by Bod rang skyong ljongs dngul rtsa’i slob tshogs
 • since 1989 (tshod lta’i dus deb)

 

 • bod-ljongs-dngul-rtsa-xizang-jin-rong-tibetan-edition.jpg

 

སྒྲ་གུར་གྱི་འོད་སྣང་།

 • sgra gur gyi ‘od snang
 • dpal gshen bstan g.yung drung rab brtan gling gi lo deb
 • Published in Spa tshang dgon, Sbra chen rdzong

sgra-gur-gyi-od-snang---dpal-gshen-bstan-gyung-drung-rab-brtan-gling-gi-lo-deb.jpg

ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ།

 • pho brang po tā la
 • Potala Palace
 • Internal (nang khul) magazine published every six months by the Pho brang po tā la’i do dam khru’u in Lhasa
 • Internal Number 01-128

pho-brang-po-tA-la--.jpg

pho-brang-po-tA-la-- (2).jpgpho-brang-po-tA-la-- (1).jpg

ད་ལྟ་བ།

 • da lta ba
 • Presence
 • Edited by Ljang bu and the Mtsho sngon zhing chen Nang bstan rig gnas zhib ‘jug lte gnas kyi Da lta ba’i las grwa’i da lta ba rtsom sgrig khang
 • Published since 2005 in Xining
 • Discontinued

da-lta-ba.jpgda-lta-ba (3).jpgda-lta-ba (1).jpg

da-lta-ba (2).jpg

འབྲུག་མོའི་འཕྲིན་ཡིག གངས་ལྗོངས་བུ་མོའི་དུས་དེབ།

 • ‘brug mo’i ‘phrin yig – gangs ljongs bu mo’i dus deb
 • A Great Letter Froom (Sic) Drukmo
 • Published by  Rma yul seng lcam ‘brug mo’i slob gling

 

brug-moi-phrin-yig.jpg

brug-moi-phrin-yig-2.jpgbrug-moi-phrin-yig-3.jpg

བོད་ལྗོངས་སྲིད་དེབ། བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་སྲིད་ལས་དུས་དེབ།

 • bod ljongs srid deb – bod rang skyong ljongs mi dmangs srid gzhung gi srid las dus deb
 • Published by Bod rang skyong ljongs mi dmangs srid zhung

bod-ljongs-srid-deb.jpg

རྨ་རྒྱལ་གངས་ཐིགས།

 • rma rgyal gangs thigs
 • First issue 2008?
 • Edited in Mgo-log by the rma yul bod kyi skye khams rig gnas dang khams gso bde srung mthun tshogs
rma-rgyal-gangs-thigs.jpg
Source tibetbook.net

ཞང་ཞུང་རིག་གནས།

 • zhang zhung rig gnas / xiangxiong wenhua
 • krung go’i zhang zhung rig gnas sna ‘dus dus deb / zhongguo dujia xiangxiong wenhua zonghe xingkanwu
 • ShangShung Culture
 • Published in Mnga’ ris (Ali), TAR
 • First issue 2003?

zhangzhungriggnas (Medium).JPG

ཏེ་སེའི་འོད་སྣང་།

 • te (Sic) se’i ‘od snang
 • Mdo khams rdza chu kha ba mang dge dgon pa’i rtsom rig dus deb
 • Brightness of  Mt. Kallash (Sic)
 • Published since 2003 at Mdo khams rdza chu kha ba mang dge dgon

 

tesevivodsnang (Medium).JPG

tesevivodsnang-1 (Medium).JPG

སྔགས་མང་ཞིབ་འཇུག སྔགས་པའི་ཤེས་རིག་དུས་དེབ།

 • sngags mang zhib ‘jug/ sngags pa’i shes rig dus deb
 • Ngakmang Research
 • Ningma yanjiu
 • Edited by Hum chen, published by Sngags mang zhib ‘jug khang in Xining and Rebgong since 2002

sngagsmangzhibvjug (Medium).JPG

རྨ་ཆུའི་རླབས་ཕྲེང་།

 • rma chu’i rlabs phreng
 • Published at Lung sngon dgon pa by Lung sngon dgon pa’i rig gnas dpe tshogs

rmachuvirlabsphreng (Medium).JPG

རྒྱུགས་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

 • rgyugs rtsom phyogs bsgrigs
 • Published by Rdzong sar khams bye’i lnga rig slob gling thub bstan bshad sgrub dar rgyas gling
 • First issue 2004 ?

 

rgyugsrtsomphyogs (Medium).JPG

རྫོགས་ལྡན་བསུ་བའི་དུང་སྒྲ།

 • rdzogs ldan bsu ba’i dung sgra
 • The New Time
 • Xinshiji de zhongsheng
 • Published at Serlack Monastery since 1999

rdzogsldanbsubavi (Medium).JPG

རྫ་ཆུའི་རླབས་སྒྲ།

 • rdza chu’i rlabs sgra
 • mdo khams rdza chu kha ba ‘bum gsar dgon pa’i rtsom rig dus deb
 • The Wave of Dzachu
 • First issue 2002
rdzachuvirlabsgsra (Medium).JPG
The issue’s subtitle reads: “Pure Intentions, Monastic Education”

སྦྲང་ཆར།

 • sbrang char / zhangqia’er
 • [Gentle Rain]
 • Published since 1980 in Xining by Sbrang char rtsom sgrigs khang; Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang
 • ISSN 1005-5606
 • CN63-1009

sbrangchar-2 (Medium).JPG

sbrangchar-1 (Medium).JPG

 

མུ་ཁྲི་བཙན་པོ།

 • mu khri btsan po
 • g.yung drung bon dang ‘brel ba’i dpyad gleng lo deb
 • Mutri Tsenpo
 • first issue 2007

mukhribtsanpo (Medium).JPG

mu-khri-btsan-po---gyung-drung-bon-dang-brel-bai-dpyad-gleng-lo-deb.jpg

mu-khri-btsan-po---gyung-drung-bon-dang-brel-bai-dpyad-gleng-lo-deb (1).jpg

མཚོ་སྔོན་ནང་བསྟན་རིག་གནས་རྒྱུ་རྩལ།

 • mtsho sngon nang bstan rig gnas rgyu rtsal
 • Qinghai Tibet Buddism Culture and Service Sentre (Sic!)
 • First published 2006

mtshosngonnangbstan (Medium).JPG

མཚོ་སྔོན་མི་རིགས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་གཞུང་དུས་དེབ།

 • mtsho sngon mi rigs slob grwa chen mo’i rig gzhung dus deb
 • Journal of Qinghai Nationalities Institute
 • Qinghai Minzu Xueyuan Xuebao
 • ISSN 1672-6863
 • CN65-1063
 • Published since 2003

mtshosngonmirigssloggrwa (Medium).JPG

མཚོ་སྔོན་མང་ཚོགས་སྒྱུ་རྩལ།

 

 • mtsho sngon mang tshogs sgyu rtsal
 • Folk Art and Literature
 • Qinghai qunzhong yishu
 • Published since 1983? in Xining
 • ISSN 1007-0699
 • CN63-1027
 • from 2002 the mtsho sngon (qinghai) was dropped from the title

mangtshogssgyurtsal-10001 (Medium).JPG

mangtshogssgyurtsal-1 (Medium).JPG

 

མར་མེ།

 • mar me
 • Butter Lamp
 • Published by Gcan tsha rdzong  Mi rigs slob ‘bring gnyis pa [Second Nationalities Middle School, Gcan-tsha] (Qinghai)

marme (Medium).JPG

མེ་ལོང་།

 • me long
 • The Mirror
 • Published by Mdo smad Klu tshang dgon chen
 • First issue 2007
 • focus on painting and drawing (ri mo)

 

melong (Medium).JPG

མདུན་སྐྱོད་ཀྱི་གོམ་སྒྲ།

 • mdun skyod kyi gom sgra
 • The Voice of Advancement
 • Dengjuji guozha
 • Published at Khams bod ldan ma rdzes bzang dgon since 2002

 

mdunskyodcongsgra (Medium).JPG

ལྔ་རིག་གི་ལང་ཚོ།

 • lnga rig gi lang tsho
 • Youth of the Five Sciences
 • Published since 2002 by Gangs ljongs mi ‘gyur shes rig nor bu’i slob gling chen mo

lngariggilangtsho (Medium).JPG

ལྗང་མྱུག བོན་བརྒྱའི་རྩོམ་རིག་དུས་དེབ།

ljang myug/ bon brgya’i rtsom rig dus deb

The Sprout

Published by Bon-brgya since 2002?

ljangsmyug (Medium).JPG

ལྷོ་སྤྲིན།

lho sprin

The Interesting Magazine of The Lucky Cloud [lit. Southern Cloud]

Published in Lanzhou since 2000

lhosprin (Medium).JPG

ལྷོ་ཁའི་རྩོམ་རིག་སྒྱུ་རྩལ།

 • lho kha’i rtsom rig sgyu rtsal
 • Lhokha Literature and Art
 • Shannan wenyi
 • ISSN 1004-1753
 • published in Rtse-thang, Lho-kha (Shannan) since 1988?

lhokhavirtsomrigsgyurtsal-1 (Medium).JPG

ལྷ་ལས་འབབ་པའི་མེ་ཏོག

 • lha las ‘bab pa’i me tog
 • Flower Fallen from the Gods
 • Since 2004

lhalasbabpavimetog (Medium).JPG

ལྷ་ཆབ་སྔོན་པོ། གངས་ལྗོངས་ཆོས་རིག་དུས་དེབ།

 • lha chab sngon po [gangs ljongs chos rig dus deb]
 • Blue Holy Nectar. [Journal of Religion of the Snowland]
 • Since 2003

lhachabsngonmo (Medium).JPG

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་གསོ་རིག

 • krung go’i bod kyi gso rig
 • China Tibetan Medicine
 • published by Arura since 2007?

krunggovibodgsorig (Medium).JPG

 

 

 • gnyanpogyuthog (Medium).JPG

གཞུང་བརྒྱའི་བགྲོ་གླེང་།

 • gzhung brgya’i bgro gleng
 • Deliberate on Encvclopaedia (Sic)
 • First issue 2006
 • Published in Amdo by Mdo smad Bya khyung theg chen yon tan dar rgyas gling

gzhungbrgyavibgro (Medium).JPG

གསེར་འོད།

གསེར་འོད།

gser ‘od

Golden Light

Published in Rebgong since 2005

gservod (Medium).JPG

གསེར་ལྡན།

གསེར་ལྡན།

gser ldan

Golden

Published at ཆུ་མགོ་གཞུང་སྡེ་བ། (chu mgo gzhung sde ba)

 

first issue 2000

gserldan (Medium).JPG

གངས་རིའི་ཅོང་སྒྲ་།

གངས་རིའི་ཅོང་སྒྲ།

gangs ri’i cong sgra

Snow Mountain Drum

First issue 2005?

gangsrivicongsgra (Medium).JPG

གངས་ལྗོངས་རིག་གནས།

gangsljongsriggnas (Medium).JPG

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ།

ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ།

krung go’i bod rig pa

Zhongguo zangxue

China Tibetology

continuation of ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག krung go’i bod kyi shes rig

 

krunggovibodrigpa2003 (Medium).JPG

krunggovibodrigpa-1 (Medium).JPG

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག

ཀྲུང་གོའི་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག

krung go’i bod kyi shes rig

Zhongguo zangxue

China Tibetology

1976-

continued as ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ། (krung go’i bod rig pa)

krunggovibodkyishesrig-1 (Medium).JPG

གངས་རིའི་གཟི་དཔལ།

གངས་རིའི་གཟི་དཔལ།

gangs ri’i gzi dpal

Xuefeng zhi hua

Glory of the Snow Mountain

First issue 2004

gangsrivigzidpal (Medium).JPG

གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག

གངས་རྒྱན་མེ་ཏོག

gangs rgyan me tog

Gangjian meiduo

Snow Flower

First issue 1990

gangsrgyanmetog-1 (Medium).JPG

དཔྱོད་ལྡན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག

དཔྱོད་ལྡན་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག

dpyod ldan mchod pa’i me tog

dpyodldanmchodpavi (Medium).JPG

དུས་ཀྱི་མེ་ལོང་།

 • dus kyi me long/ mtho sgang bod kyi dpyad brjod gleng stegs
 • New Time’s Mirror (Mirror of Times. Critical Forum of the Tibetan Plateau)
 • Published by Thar shul dgon rnam dag khrims ldan gling
 • First issue 2004

duskyimelong (Medium).JPG

གུར་ཀུམ་ཆུན་པོ།

གུར་ཀུམ་ཆུན་པོ།

gur kum chun po

Gengeng qiongbo

Saffron bouquet

First issue 1995

Published in Rnga ba

gurkumchunpo (Medium).JPG

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་སྣང་།

འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འོད་སྣང་།

‘phrin las kyi ‘od snang

Wisdom of H.H. the Karmapa

 

blamamkhyenno (Medium).JPG

བོད་སྨན་སློབ་གསོ་དང་ཞིབ་འཇུག

 • bod sman slob gso dang zhib ‘jug
 • Traditional Tibetan Medicine Studies
 • Published by Bod ljongs bod lugs gso rig slob grwa chen mo in Lhasa
 • ISSN 1674-0572

 

bodsmanslobgsodangzhib (Medium).JPG

བྱ་ཆུའི་འགྱུར་ཁུག

 • bya chu’i ‘gyur khug
 • Rhythm of Xiaqu (Byachu)
 • First issue 2003
 • Editorial information as well as the 2011 issue available online from archive.org.

byachuvuvgyurkhug (Medium).JPG

བཙན་པོའི་ཞབས་རྗེས།

བཙན་པོའི་ཞབས་རྗེས།

btsan po’i zhabs rjes

The Task of Zambo (The Emperor’s Footprint)

Published by yang dag pa’i rnam dpyod dgon pa ཡང་དག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དགོན་པ།

First issue 2005?

btsanpovizhabsrjes (Medium).JPG

བསམ་བློའི་ཤེས་རིག

བསམ་བློའི་ཤེས་རིག

bsam blo’i shes rig

Thought & Knowledge

first issue 2002?

bsamblovishesrig (Medium).JPG

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས།

བོད་ལུགས་གསོ་རིག་སྐོར་གྱི་ཆེད་རྩོམ་ཕྱོགས་བསྡུས།

bod lugs gso rig skor gyi ched rtsom phyogs bsdus

Selection of Research on Tibetan Medicine

Edited by: ཀྲུང་ཧྭ་གསོ་རིག་སློབ་ཚོགས་བོད་ཡན་ལག་སློབ་ཚོགས།

First issue 1984?

bodlugsgsorigskor (Medium).JPG
2nd issue 1985

(c) tibetbook.net

 

བོད་ལྗོངས་ཞིབ་འཇུག་ནང་ཁུལ་དཔྱད་ཡིག

 • bod ljongs zhib ‘jug nag khul dpyad yig
 • Tibet Studies (internal resources)

བོད་ལྗོངས་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་རིག་དེབ།

 • bod ljongs slob grwa chen mo’i rig deb
 • Xizang Daxue xuebao
 • Research Journal of Tibet University

bodljongsslobgrwachenmo-1 (Medium)

བོད་ལྗོངས་སྒྱུ་རྩལ་ཞིབ་འཇུག

 • bod ljongs sgyu rtsal zhib ‘jug
 • Xizang Yishu yanjiu
 • Tibet Art Research

བོད་ལྗོངས་ནང་བསྟན།

 • bod ljongs nang bstan
 • Xizang fojiao
 • Tibetan Buddhism
 • ISSN 1002-9362

1

11
2006.1 (c) tibetbook.net
bodljongsnangbstan (Medium)
1987 (c) tibetbook.net

    

བོད་ལྗོངས་མི་རིགས་ཆོས་ལུགས།

 • bod ljongs mi rigs chos lugs
 • Xizang minzu zongjiao
 • Tibet Nationalities Religion

བོད་ལྗོངས་མང་ཚོགས་རིག་རྩལ།

bodljongsmangtshogsrigrtsal (Medium)